Polskie tłumaczenie specyfikacji XHTML 1.1

Autor przekładu: Michał Górny
Lokalizacja dokumentu: http://mig.webpark.pl/w3c/xhtml11/xhtml11.html

Dokument ten jest tłumaczeniem rekomendacji W3C XHTML™ 1.1: Module-based XHTML. Przekład jest nienormatywny i może zawierać błędy powstałe podczas tłumaczenia. Status normatywny posiada jedynie wersja w języku angielskim dostępna pod adresem http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml11-20010531/.

W3C

XHTML 1.1 — XHTML oparty na modułach

Rekomendacja W3C z 31 maja 2001

Ta wersja:
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml11-20010531
(wersja w pojedynczym pliku, wersja PostScript, wersja PDF, archiwum ZIP lub zgzipowane archiwum TAR)
Ostatnia wersja:
http://www.w3.org/TR/xhtml11
Poprzednia wersja:
http://www.w3.org/TR/2001/PR-xhtml11-20010406
Redaktorzy:
Murray Altheim, Sun Microsystems
Shane McCarron, Applied Testing and Technology

Streszczenie

Rekomendacja ta definiuje nowy typ dokumentu XHTML, który oparty jest na module podstawowym oraz na modułach zdefiniowanych w rekomendacji „Modularyzacja XHTML” [XHTMLMOD]. Ten typ dokumentu ma w założeniu służyć jako podstawa dla przyszłej rozszerzonej rodziny typów dokumentu XHTML oraz dostarczyć spójnego, nowoczesnego typu dokumentu, ściśle oddzielonego od spuścizny funkcjonalności HTML 4 [HTML4] uznanej za przestarzałą (deprecated), która została przeniesiona do typów dokumentu XHTML 1.0 [XHTML1]. Ten typ dokumentu jest zasadniczo przeformułowaniem XHTML 1.0 Strict przy użyciu modułów XHTML. Oznacza to, że wiele dodatkowych funkcji dostępnych w innych typach dokumentu z rodziny XHTML (np. ramki) nie jest dostępnych w tym typie dokumentu. Te dodatkowe funkcje są dostępne poprzez moduły zdefiniowane w Modularyzacji XHTML; autorzy dokumentów mogą definiować zawierające te funkcje typy dokumentów oparte na XHTML 1.1 (informacje dotyczące tworzenia nowych typów dokumentów zawiera [XHTMLMOD]).

Status tego dokumentu

Ten rozdział opisuje status tego dokumentu w momencie jego publikacji. Inne dokumenty mogą zastąpić ten dokument. Aktualny status dokumentów z tej serii jest dostępny na stronach W3C.

Ten dokument został zaopiniowany przez Członków W3C i inne zainteresowane strony oraz został zatwierdzony przez Dyrektora jako Rekomendacja W3C. Jest to stabilny dokument i może być używany jako materiał odwoławczy lub cytowany jako odnośnik normatywny przez inny dokument. Rolą W3C w tworzeniu tej Rekomendacji jest przyciągnięcie do specyfikacji uwagi osób trzecich i wypromowanie jej w powszechnym użyciu. Rozszerzy to funkcjonalność Internetu i zwiększy możliwości wzajemnego współdziałania w jego ramach.

Ten dokument został stworzony przez W3C HTML Working Group (members only) jako część działalności W3C HTML Activity. Cele HTML Working Group są opisane w karcie Grupy Roboczej do spraw HTML. W sprawach pracy W3C nad HTML proszę kontaktować się z Masayasu Ishikawą.

Publiczna debata na temat HTML odbywa się na liście dyskusyjnej www-html@w3.org (archiwum). By ją subskrybować, wyślij e-mail na adres www-html-request@w3.org z wyrazem subscribe w polu Temat.

Błędy w tym dokumencie proszę zgłaszać na adres www-html-editor@w3.org (archiwum). Lista znanych błędów w tej specyfikacji jest dostępna pod adresem http://www.w3.org/2001/05/REC-xhtml11-20010531-errata.

Angielska wersja tej specyfikacji jest jedyną wersją normatywną. Informacja o tłumaczeniach tego dokumentu jest dostępna pod adresem http://www.w3.org/MarkUp/translations.

Listę aktualnych Rekomendacji W3C oraz innych dokumentów technicznych można znaleźć pod adresem http://www.w3.org/TR.

Krótki spis treści

Pełny spis treści

1. Wprowadzenie

Ten rozdział ma charakter normatywny.

Wprowadzając rodzinę modułów i typów dokumentów XHTML, W3C pomogło przenieść internetową społeczność twórców treści od źle ukształtowanego, niestandardowego oznakowania do poprawnego składniowo i strukturalnie świata XML [XML]. W XHTML 1.0 krok ten był nieco łagodzony w celu zapewnienia łatwej migracji istniejącej, bazującej na HTML 4 (lub wcześnieszym) treści do XHTML i XML. Wraz z nadejściem modułów XHTML zdefiniowanych w Modularyzacji XHTML, W3C usunęło wsparcie dla przestarzałych elementów i atrybutów z rodziny XHTML. Te elementy i atrybuty spełniały w większości funkcje prezentacyjne, z którymi lepiej radzą sobie arkusze stylów czy też domyślne zachowanie oprogramowania klienckiego.

W przyszłości typy dokumentów rodziny XHTML będą bazowały na tej nowej, bardziej strukturajnej kolekcji funkcjonalnej. W niniejszej specyfikacji Grupa Robocza W3C do spraw HTML zdefiniowała wyjściowy typ dokumentu oparty wyłącznie na modułach. Ten typ dokumentu zaprojektowano jako przenośny na szeroki zestaw urządzeń klienckich, a także możliwy do zastosowania do większości treści internetowych. Twórcy treści korzystający z funkcjonalności tej specyfikacji mogą być pewni, że ich treść będzie przenośna na programy użytkownika zgodne ze standardami rozdziny XHTML.

2. Definicja zgodności ze standardem

Ten rozdział ma charakter normatywny.

Słowa kluczowe „MUSI” (ang. „MUST”), „NIE MOŻE” (ang. „MUST NOT”), „WYMAGANY” (ang. „REQUIRED”), „BĘDZIE / MA” w znaczeniu powinności (ang. „SHALL”), „NIE BĘDZIE / NIE MA” w znaczeniu powinności (ang. „SHALL NOT”), „POWINIEN” (ang. „SHOULD”), „ZALECANY” (ang. „RECOMMENDED”), „MOŻE” (ang. „MAY”) i „OPCJONALNY” (ang. „OPTIONAL”) w tym dokumencie są interpretowane w sposób opisany w [RFC2119].

2.1. Zgodność dokumentu ze standardem

Ta wersja XHTML definiuje dokumenty ściśle zgodne ze standardem XHTML, które są ograniczone do elementów i atrybutów z przestrzeni nazw XHTML.

2.1.1. Dokumenty ściśle zgodne ze standardem

Dokument ściśle zgodny z XHTML 1.1 to dokument, który wymaga jedynie cech opisanych w tej specyfikacji jako obowiązkowe. Taki dokument musi spełniać wszystkie poniższe kryteria:

 1. Dokument musi stosować się do reguł zawartych w dodatku C.

 2. Elementem głównym dokumentu musi być html.

 3. Element główny dokumentu musi wyznaczać przestrzeń nazw XHTML przy użyciu atrybutu xmlns [XMLNAMES]. Adresem przestrzeni nazw dla XHTML jest http://www.w3.org/1999/xhtml.

 4. Przed elementem głównym musi istnieć deklaracja typu dokumentu (DOCTYPE). Jeśli w deklaracji typu dokumentu jest obecny identyfikator publiczny, musi on odwoływać się do DTD zawartego w dodatku C przy użyciu formalnego identyfikatora publicznego. Identyfikator systemowy może być odpowiednio zmodyfikowany.

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
  

Oto przykład dokumentu XHTML 1.1:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" >
 <head>
  <title>Wirtualna Biblioteka</title>
 </head>
 <body>
  <p>Nowy adres: <a href="http://vlib.org/">vlib.org</a>.</p>
 </body>
</html>

Weź pod uwagę, że w powyższym przykładzie występuje deklaracja XML. Deklaracja XML, taka jak ta, nie jest wymagana we wszystkich dokumentach XML. Jednakże zdecydowanie zaleca się, by autorzy dokumentów XHTML stosowali deklarację XML we wszystkich swoich dokumentach. Deklaracja taka jest wymagana, gdy kodowanie znaków w dokumencie jest inne niż domyślne UTF-8 lub UTF-16.

2.2. Zgodność programów użytkownika ze standardem

Program użytkownika zgodny ze standardem musi spełniać wszystkie wymagania zgodności programów użytkownika zdefiniowane w [XHTMLMOD].

3. Typ dokumentu XHTML 1.1

Ten rozdział ma charakter normatywny.

Typ dokumentu XHTML 1.1 jest w pełni funkcjonalnym typem dokumentu z bogatą semantyką. Nie jest jednak tak różnorodny w swej funcjonalności, jak typy dokumentu XHTML 1.0 Transitional (przejściowy) czy Frameset (z ramkami). Te typy dokumentu definiowały wiele składników prezentacyjnych, które są lepiej obsługiwane przez arkusze stylów, czy inne podobne mechanizmy. Dodatkowo, ponieważ typ dokumentu XHTML 1.1 bazuje wyłącznie na cechach zdefiniowanych w modułach XHTML [XHTMLMOD], nie zawiera w ogóle przestarzałej funkcjonalności z XHTML 1.0, ani HTML 4. Pomimo tych wyjątków, a być może dzięki nim, tpy dokumentu XHTML 1.1 stanowi solidną podstawę dla przyszłych typów dokumentu nakierowanych na różnorodne środowiska programów użytkownika.

Typ dokumentu XHTML 1.1 składa się z wymienionych poniżej modułów XHTML. Elementy, atrybuty i minimale modele zawartości skojarzone z tymi modułami są zdefiniowane „Modularyzacji XHTML” [XHTMLMOD]. Dla celów informacyjnych wymieniono tu elementy z poszczególnych modułów, lecz definicje zawarte w „Modularyzacji XHTML” powinny być uważane za rozstrzygające. W wersji internetowej tego dokumentu nazwy modułów w poniższej liście stanowią łącza do definicji modułów zawartych w aktualnej wersji „Modularyzacji XHTML”.

Moduły oznaczone gwiazdką są modułami obowiązkowymi dla typów dokumentu bazujących na XHTML i stosujących się do struktury tego języka.

Moduł struktury*
body, head, html, title
Moduł tekstu*
abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, dfn, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, kbd, p, pre, q, samp, span, strong, var
Moduł hipertekstu*
a
Moduł wykazów*
dl, dt, dd, ol, ul, li
Moduł obiektu
object, param
Moduł prezentacji
b, big, hr, i, small, sub, sup, tt
Moduł edycji
del, ins
Moduł tekstu dwukierunkowego
bdo
Moduł formularzy
button, fieldset, form, input, label, legend, select, optgroup, option, textarea
Moduł tabel
caption, col, colgroup, table, tbody, td, tfoot, th, thead, tr
Moduł obrazów
img
Moduł map obrazkowych po stronie klienta
area, map
Moduł map obrazkowych po stronie serwera
Atrybut ismap elementu img
Moduł zdarzeń wewnętrznych
Atrybuty zdarzeń
Moduł metainformacji
meta
Moduł skryptów
noscript, script
Moduł arkuszy stylów
Element style
Moduł atrybutu stylów  Przestarzały
Atrybut style
Moduł łączy
link
Moduł bazy
base

XHTML korzysta także z modułu notacji ruby zdefiniowanego w [RUBY]:

Moduł notacji ruby
ruby, rbc, rtc, rb, rt, rp

Ten typ dokumentu nie wymaga żadnych dodtakowych definicji. Implementacja tego typu dokumentu jako DTD XML jest zdefiniowana w dodatku C.

A. Zmiany w stosunku do XHTML 1.0 Strict

Ten dodatek ma charakter informacyjny.

Ten dodatek opisuje różnice pomiędzy XHTML 1.1 a XHTML 1.0 Strict. XHTML 1.1 stanowi odejście zarówno od HTML 4, jak i XHTML 1.0. Najbardziej znaczącą zmianą jest usunięcie cech, które zostały uznane za przestarzałe. Zasadniczo celem było zdefiniowanie języka znaczników bogatego w strukturalną funkcjonalność, lecz opierającego prezentację na arkuszach stylów.

Różnice mogą być podsumowane następująco:

 1. Dla każdego elementu został usunięty atrybut lang, na korzyść atrybutu xml:lang (zdefiniowane w [XHTMLMOD]).
 2. Dla elementów a i map został usunięty atrybut name, na korzyść atrybutu id (zdefiniowane w [XHTMLMOD]).
 3. Dodano zestaw elementów „ruby” (zdefiniowany w [RUBY]).

B. Bibliografia

Ten dodatek ma charakter normatywny.

B.1. Odnośniki normatywne

[HTML4]
HTML 4.01 Specification, Rekomendacja W3C, Dave Raggett, Arnaud Le Hors, Ian Jacobs, 24 grudnia 1999.
Zobacz: http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224
[XHTML1]
XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language, Rekomendacja W3C, Steven Pemberton i in., 26 stycznia 2000.
Zobacz: http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126
Polski przekład dostępny pod adresem http://mig.webpark.pl/w3c/xhtml1/xhtml1.html.
[XHTMLMOD]
Modularization of XHTML, Rekomendacja W3C, Murray Altheim i in., 10 kwietnia 2001
Zobacz: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml-modularization-20010410
Polski przekład dostępny pod adresem http://mig.webpark.pl/w3c/xhtml-mod/overview.html.
[XML]
Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), Rekomendacja W3C, Tim Bray, Jean Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, Eve Maler, 6 października 2000.
Zobacz: http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006
Polski przekład dostępny pod adresem http://strony.wp.pl/wp/glenik/xml/rec-xml.pl.html.
[RUBY]
Ruby Annotation, Rekomendacja W3C, Marcin Sawicki, i in., 31 May 2001.
Zobacz: http://www.w3.org/TR/2001/REC-ruby-20010531

B.2. Odnośniki informacyjne

[CATALOG]
Entity Management: OASIS Technical Resolution 9401:1997 (Amendment 2 to TR 9401), Paul Grosso, Chair, Entity Management Subcommittee, SGML Open, 10 września 1997.
Zobacz: http://www.oasis-open.org/html/a401.htm
[RFC2119]
Key words for use in RFCs to indicate requirement levels, RFC 2119, S. Bradner, marzec 1997.
Dostępne pod adresem http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
[XMLNAMES]
Namespaces in XML, Rekomendacja W3C, Tim Bray, Dave Hollander, Andrew Layman, 14 stycznia 1999.
Dostępne pod adresem http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114

C. Definicja typu dokumentu XHTML 1.1

Ten dodatek ma charakter normatywny.

C.1. Wpis SGML Open Catalog dla XHTML 1.1

Ta sekcja zawiera definicję formalnego identyfikatora publicznego XHTML 1.1 w formacie SGML Open Catalog [CATALOG].

-- .......................................................................... --
-- File catalog ............................................................ --

-- XHTML 1.1 Catalog Data File

  Revision: @(#)xhtml11.cat 1.9 2001/04/04 SMI

  See "Entity Management", SGML Open Technical Resolution 9401 for detailed
  information on supplying and using catalog data. This document is available
  from OASIS at URL:

    <http://www.oasis-open.org/html/tr9401.html>
--

-- .......................................................................... --
-- SGML declaration associated with XHTML .................................. --

OVERRIDE YES

SGMLDECL "xml1.dcl"

-- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: --

-- XHTML 1.1 DTD modular driver file ....................................... --
-- note that this uses the local, flattened version of the DTD. If you want
  your catalog to use the master version of the XHTML Modules, change the 
  entry to reference xhtml11.dtd instead of xhtml11-flat.dtd
--

PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"                "xhtml11-flat.dtd"

-- XHTML 1.1 framework modules .............................................. --

PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML 1.1 Document Model 1.0//EN"    "xhtml11-model-1.mod"

-- End of catalog data ..................................................... --
-- .......................................................................... --


C.2. Sterownik XHTML 1.1

Ta sekcja zawiera sterownik dla implemntacji typu dokumentu XHTML 1.1 w DTD XML. Jest on zależny od implemntacji modułów XHTML zdefiniowanych w [XHTMLMOD] i [RUBY].

<!-- ....................................................................... -->
<!-- XHTML 1.1 DTD ........................................................ -->
<!-- file: xhtml11.dtd
-->

<!-- XHTML 1.1 DTD

   This is XHTML, a reformulation of HTML as a modular XML application.

   The Extensible HyperText Markup Language (XHTML)
   Copyright 1998-2001 World Wide Web Consortium
    (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de
     Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University).
     All Rights Reserved.

   Permission to use, copy, modify and distribute the XHTML DTD and its 
   accompanying documentation for any purpose and without fee is hereby 
   granted in perpetuity, provided that the above copyright notice and 
   this paragraph appear in all copies. The copyright holders make no 
   representation about the suitability of the DTD for any purpose.

   It is provided "as is" without expressed or implied warranty.

    Author:   Murray M. Altheim <altheim@eng.sun.com>
    Revision:  $Id: xhtml11.dtd,v 1.21 2001/05/29 16:37:01 ahby Exp $

-->
<!-- This is the driver file for version 1.1 of the XHTML DTD.

   Please use this formal public identifier to identify it:

     "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
-->
<!ENTITY % XHTML.version "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" >

<!-- Use this URI to identify the default namespace:

     "http://www.w3.org/1999/xhtml"

   See the Qualified Names module for information
   on the use of namespace prefixes in the DTD.
-->
<!ENTITY % NS.prefixed "IGNORE" >
<!ENTITY % XHTML.prefix "" >

<!-- Reserved for use with the XLink namespace:
-->
<!ENTITY % XLINK.xmlns "" >
<!ENTITY % XLINK.xmlns.attrib "" >

<!-- For example, if you are using XHTML 1.1 directly, use the FPI
   in the DOCTYPE declaration, with the xmlns attribute on the
   document element to identify the default namespace:

    <?xml version="1.0"?>
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "xhtml11.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
       xml:lang="en">
    ...
    </html>

   Revisions:
   (none)
-->

<!-- reserved for future use with document profiles -->
<!ENTITY % XHTML.profile "" >

<!-- Bidirectional Text features
   This feature-test entity is used to declare elements
   and attributes used for bidirectional text support.
-->
<!ENTITY % XHTML.bidi "INCLUDE" >

<?doc type="doctype" role="title" { XHTML 1.1 } ?>

<!-- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -->

<!-- Pre-Framework Redeclaration placeholder .................... -->
<!-- this serves as a location to insert markup declarations
   into the DTD prior to the framework declarations.
-->
<!ENTITY % xhtml-prefw-redecl.module "IGNORE" >
<![%xhtml-prefw-redecl.module;[
%xhtml-prefw-redecl.mod;
<!-- end of xhtml-prefw-redecl.module -->]]>

<!ENTITY % xhtml-events.module "INCLUDE" >

<!-- Inline Style Module ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-inlstyle.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-inlstyle.module;[
<!ENTITY % xhtml-inlstyle.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Inline Style 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-inlstyle-1.mod" >
%xhtml-inlstyle.mod;]]>

<!-- declare Document Model module instantiated in framework
-->
<!ENTITY % xhtml-model.mod
   PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML 1.1 Document Model 1.0//EN"
      "xhtml11-model-1.mod" >

<!-- Modular Framework Module (required) ......................... -->
<!ENTITY % xhtml-framework.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-framework.module;[
<!ENTITY % xhtml-framework.mod
   PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML Modular Framework 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-framework-1.mod" >
%xhtml-framework.mod;]]>

<!-- Post-Framework Redeclaration placeholder ................... -->
<!-- this serves as a location to insert markup declarations
   into the DTD following the framework declarations.
-->
<!ENTITY % xhtml-postfw-redecl.module "IGNORE" >
<![%xhtml-postfw-redecl.module;[
%xhtml-postfw-redecl.mod;
<!-- end of xhtml-postfw-redecl.module -->]]>

<!-- Text Module (Required) ..................................... -->
<!ENTITY % xhtml-text.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-text.module;[
<!ENTITY % xhtml-text.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Text 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-text-1.mod" >
%xhtml-text.mod;]]>

<!-- Hypertext Module (required) ................................. -->
<!ENTITY % xhtml-hypertext.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-hypertext.module;[
<!ENTITY % xhtml-hypertext.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Hypertext 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-hypertext-1.mod" >
%xhtml-hypertext.mod;]]>

<!-- Lists Module (required) .................................... -->
<!ENTITY % xhtml-list.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-list.module;[
<!ENTITY % xhtml-list.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Lists 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-list-1.mod" >
%xhtml-list.mod;]]>

<!-- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -->

<!-- Edit Module ................................................ -->
<!ENTITY % xhtml-edit.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-edit.module;[
<!ENTITY % xhtml-edit.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Editing Elements 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-edit-1.mod" >
%xhtml-edit.mod;]]>

<!-- BIDI Override Module ....................................... -->
<!ENTITY % xhtml-bdo.module "%XHTML.bidi;" >
<![%xhtml-bdo.module;[
<!ENTITY % xhtml-bdo.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML BIDI Override Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-bdo-1.mod" >
%xhtml-bdo.mod;]]>

<!-- Ruby Module ................................................ -->
<!ENTITY % Ruby.common.attlists "INCLUDE" >
<!ENTITY % Ruby.common.attrib "%Common.attrib;" >
<!ENTITY % xhtml-ruby.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-ruby.module;[
<!ENTITY % xhtml-ruby.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Ruby 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/ruby/xhtml-ruby-1.mod" >
%xhtml-ruby.mod;]]>

<!-- Presentation Module ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-pres.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-pres.module;[
<!ENTITY % xhtml-pres.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Presentation 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-pres-1.mod" >
%xhtml-pres.mod;]]>

<!-- Link Element Module ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-link.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-link.module;[
<!ENTITY % xhtml-link.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Link Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-link-1.mod" >
%xhtml-link.mod;]]>

<!-- Document Metainformation Module ............................ -->
<!ENTITY % xhtml-meta.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-meta.module;[
<!ENTITY % xhtml-meta.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Metainformation 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-meta-1.mod" >
%xhtml-meta.mod;]]>

<!-- Base Element Module ........................................ -->
<!ENTITY % xhtml-base.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-base.module;[
<!ENTITY % xhtml-base.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Base Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-base-1.mod" >
%xhtml-base.mod;]]>

<!-- Scripting Module ........................................... -->
<!ENTITY % xhtml-script.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-script.module;[
<!ENTITY % xhtml-script.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Scripting 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-script-1.mod" >
%xhtml-script.mod;]]>

<!-- Style Sheets Module ......................................... -->
<!ENTITY % xhtml-style.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-style.module;[
<!ENTITY % xhtml-style.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Style Sheets 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-style-1.mod" >
%xhtml-style.mod;]]>

<!-- Image Module ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-image.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-image.module;[
<!ENTITY % xhtml-image.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Images 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-image-1.mod" >
%xhtml-image.mod;]]>

<!-- Client-side Image Map Module ............................... -->
<!ENTITY % xhtml-csismap.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-csismap.module;[
<!ENTITY % xhtml-csismap.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Client-side Image Maps 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-csismap-1.mod" >
%xhtml-csismap.mod;]]>

<!-- Server-side Image Map Module ............................... -->
<!ENTITY % xhtml-ssismap.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-ssismap.module;[
<!ENTITY % xhtml-ssismap.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Server-side Image Maps 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-ssismap-1.mod" >
%xhtml-ssismap.mod;]]>

<!-- Param Element Module ....................................... -->
<!ENTITY % xhtml-param.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-param.module;[
<!ENTITY % xhtml-param.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Param Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-param-1.mod" >
%xhtml-param.mod;]]>

<!-- Embedded Object Module ..................................... -->
<!ENTITY % xhtml-object.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-object.module;[
<!ENTITY % xhtml-object.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Embedded Object 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-object-1.mod" >
%xhtml-object.mod;]]>

<!-- Tables Module ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-table.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-table.module;[
<!ENTITY % xhtml-table.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Tables 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-table-1.mod" >
%xhtml-table.mod;]]>

<!-- Forms Module ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-form.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-form.module;[
<!ENTITY % xhtml-form.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Forms 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-form-1.mod" >
%xhtml-form.mod;]]>

<!-- Legacy Markup ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-legacy.module "IGNORE" >
<![%xhtml-legacy.module;[
<!ENTITY % xhtml-legacy.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Legacy Markup 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-legacy-1.mod" >
%xhtml-legacy.mod;]]>

<!-- Document Structure Module (required) ....................... -->
<!ENTITY % xhtml-struct.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-struct.module;[
<!ENTITY % xhtml-struct.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Document Structure 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/DTD/xhtml-struct-1.mod" >
%xhtml-struct.mod;]]>

<!-- end of XHTML 1.1 DTD ................................................. -->
<!-- ....................................................................... -->

C.3. Dostosowania XHTML 1.1

Typ dokumentu rodziny XHTML (taki jak XHTML 1.1) musi zdefiniować używany przez siebie model zawartości. Dokonuje się to poprzez oddzielny moduł modelu zawartości, który jest rozwijany przy wykorzystaniu modularnych zasad ogólnych XHTML. Moduł modelu zawartości i Sterownik XHTML 1.1 (powyżej) działają wspólnie w celu dostosowania implemntacji modułów do specyficznych wymagań typu dokumentu. Moduł modelu zawartości dla XHTML 1.1 jest zdefiniowany poniżej:

<!-- ....................................................................... -->
<!-- XHTML 1.1 Document Model Module ...................................... -->
<!-- file: xhtml11-model-1.mod

   This is XHTML 1.1, a reformulation of HTML as a modular XML application.
   Copyright 1998-2001 W3C (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved.
   Revision: $Id: xhtml11-model-1.mod,v 1.13 2001/05/29 16:37:01 ahby Exp $ SMI

   This DTD module is identified by the PUBLIC and SYSTEM identifiers:

    PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML 1.1 Document Model 1.0//EN"
    SYSTEM "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11-model-1.mod"

   Revisions:
   (none)
   ....................................................................... -->

<!-- XHTML 1.1 Document Model

   This module describes the groupings of elements that make up
   common content models for XHTML elements.

   XHTML has three basic content models:

     %Inline.mix; character-level elements
     %Block.mix;  block-like elements, eg., paragraphs and lists
     %Flow.mix;  any block or inline elements

   Any parameter entities declared in this module may be used
   to create element content models, but the above three are
   considered 'global' (insofar as that term applies here).

   The reserved word '#PCDATA' (indicating a text string) is now
   included explicitly with each element declaration that is
   declared as mixed content, as XML requires that this token
   occur first in a content model specification.
-->
<!-- Extending the Model

   While in some cases this module may need to be rewritten to
   accommodate changes to the document model, minor extensions
   may be accomplished by redeclaring any of the three *.extra;
   parameter entities to contain extension element types as follows:

     %Misc.extra;  whose parent may be any block or
             inline element.

     %Inline.extra; whose parent may be any inline element.

     %Block.extra;  whose parent may be any block element.

   If used, these parameter entities must be an OR-separated
   list beginning with an OR separator ("|"), eg., "| a | b | c"

   All block and inline *.class parameter entities not part
   of the *struct.class classes begin with "| " to allow for
   exclusion from mixes.
-->

<!-- .............. Optional Elements in head .................. -->

<!ENTITY % HeadOpts.mix
   "( %script.qname; | %style.qname; | %meta.qname;
   | %link.qname; | %object.qname; )*"
>

<!-- ................. Miscellaneous Elements .................. -->

<!-- ins and del are used to denote editing changes
-->
<!ENTITY % Edit.class "| %ins.qname; | %del.qname;" >

<!-- script and noscript are used to contain scripts
   and alternative content
-->
<!ENTITY % Script.class "| %script.qname; | %noscript.qname;" >

<!ENTITY % Misc.extra "" >

<!-- These elements are neither block nor inline, and can
   essentially be used anywhere in the document body.
-->
<!ENTITY % Misc.class
   "%Edit.class;
   %Script.class;
   %Misc.extra;"
>

<!-- .................... Inline Elements ...................... -->

<!ENTITY % InlStruct.class "%br.qname; | %span.qname;" >

<!ENTITY % InlPhras.class
   "| %em.qname; | %strong.qname; | %dfn.qname; | %code.qname;
   | %samp.qname; | %kbd.qname; | %var.qname; | %cite.qname;
   | %abbr.qname; | %acronym.qname; | %q.qname;" >

<!ENTITY % InlPres.class
   "| %tt.qname; | %i.qname; | %b.qname; | %big.qname;
   | %small.qname; | %sub.qname; | %sup.qname;" >

<!ENTITY % I18n.class "| %bdo.qname;" >

<!ENTITY % Anchor.class "| %a.qname;" >

<!ENTITY % InlSpecial.class
   "| %img.qname; | %map.qname;
   | %object.qname;" >

<!ENTITY % InlForm.class
   "| %input.qname; | %select.qname; | %textarea.qname;
   | %label.qname; | %button.qname;" >

<!ENTITY % Inline.extra "" >

<!ENTITY % Ruby.class "| %ruby.qname;" >

<!-- %Inline.class; includes all inline elements,
   used as a component in mixes
-->
<!ENTITY % Inline.class
   "%InlStruct.class;
   %InlPhras.class;
   %InlPres.class;
   %I18n.class;
   %Anchor.class;
   %InlSpecial.class;
   %InlForm.class;
   %Ruby.class;
   %Inline.extra;"
>

<!-- %InlNoRuby.class; includes all inline elements
   except ruby, used as a component in mixes
-->
<!ENTITY % InlNoRuby.class
   "%InlStruct.class;
   %InlPhras.class;
   %InlPres.class;
   %I18n.class;
   %Anchor.class;
   %InlSpecial.class;
   %InlForm.class;
   %Inline.extra;"
>

<!-- %NoRuby.content; includes all inlines except ruby
-->
<!ENTITY % NoRuby.content
   "( #PCDATA
   | %InlNoRuby.class;
   %Misc.class; )*"
>

<!-- %InlNoAnchor.class; includes all non-anchor inlines,
   used as a component in mixes
-->
<!ENTITY % InlNoAnchor.class
   "%InlStruct.class;
   %InlPhras.class;
   %InlPres.class;
   %I18n.class;
   %InlSpecial.class;
   %InlForm.class;
   %Ruby.class;
   %Inline.extra;"
>

<!-- %InlNoAnchor.mix; includes all non-anchor inlines
-->
<!ENTITY % InlNoAnchor.mix
   "%InlNoAnchor.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- %Inline.mix; includes all inline elements, including %Misc.class;
-->
<!ENTITY % Inline.mix
   "%Inline.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- ..................... Block Elements ...................... -->

<!-- In the HTML 4.0 DTD, heading and list elements were included
   in the %block; parameter entity. The %Heading.class; and
   %List.class; parameter entities must now be included explicitly
   on element declarations where desired.
-->

<!ENTITY % Heading.class
   "%h1.qname; | %h2.qname; | %h3.qname;
   | %h4.qname; | %h5.qname; | %h6.qname;" >

<!ENTITY % List.class "%ul.qname; | %ol.qname; | %dl.qname;" >

<!ENTITY % Table.class "| %table.qname;" >

<!ENTITY % Form.class "| %form.qname;" >

<!ENTITY % Fieldset.class "| %fieldset.qname;" >

<!ENTITY % BlkStruct.class "%p.qname; | %div.qname;" >

<!ENTITY % BlkPhras.class
   "| %pre.qname; | %blockquote.qname; | %address.qname;" >

<!ENTITY % BlkPres.class "| %hr.qname;" >

<!ENTITY % BlkSpecial.class
   "%Table.class;
   %Form.class;
   %Fieldset.class;"
>

<!ENTITY % Block.extra "" >

<!-- %Block.class; includes all block elements,
   used as an component in mixes
-->
<!ENTITY % Block.class
   "%BlkStruct.class;
   %BlkPhras.class;
   %BlkPres.class;
   %BlkSpecial.class;
   %Block.extra;"
>

<!-- %Block.mix; includes all block elements plus %Misc.class;
-->
<!ENTITY % Block.mix
   "%Heading.class;
   | %List.class;
   | %Block.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- ................ All Content Elements .................. -->

<!-- %Flow.mix; includes all text content, block and inline
-->
<!ENTITY % Flow.mix
   "%Heading.class;
   | %List.class;
   | %Block.class;
   | %Inline.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- end of xhtml11-model-1.mod -->

D. Podziękowania

Ten dodatek ma charakter informacyjny.

Specyfikacja ta została przygotowana przez Grupę Roboczą W3C do spraw HTML. Jej członkami w momencie publikacji byli:

Strona główna Ostatnia modyfikacja: 3 października 2004